wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Kontakt

 • SEYKOpol
  ul. 11 Listopada 39,
  05-092 Łomianki
  e-mail: info@seykopol.pl
  Tel. 22 751-24-02; kom.+48 513-098-758
  NIP: 118-008-54-86
 • E-mail:info@seykopol.pl
 • Telefon22 751 24 02
  513-098-758
 • Fax22 751 24 02
 • Godziny działania sklepuPoniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Cennik

Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Regulamin

Regulamin sklepu  Regulamin sklepu internetowego SEYKOpol  obowiązujący dla transakcji zawartych                od 10 października 2016 roku.
I. Postanowienia Ogólne 
1.  Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania  oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.seykopol.pl  prowadzonego jest przez SEYKOpol Jerzy Serzysko (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. 11 Listopada 39; 05-092 Łomianki) wpisany do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1180085486, REGON 011095321
2.  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:                                                                                                 1)   adres poczty elektronicznej  info@seykopol.pl ,                                                                            2)   telefonicznie pod numerem 22 751 24 92, +48 504 077 214,                                                                      3)   formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem www.seykopol.pl .4..Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej  www.seykopol.pl,  w sposób umożliwiający Użytkownikom w każdej chwili. jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dowolnym  nośniku.
      II. Definicje 
 1. Dni robocze - są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza lub dokonuje Zamówienia w ramach asortymentu Sklepu;
 3. Zamówienie -  oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 4. Sprzedawca, Usługodawca - SEYKOpol Jerzy Serzysko (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. 11 Listopada 39; 05-092 Łomianki) wpisany do Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej, NIP 1180085486, REGON 011095321;
 5. Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Produktu lub usługi w rozumieniu Kodeksu  Cywilnego zawarta między  Sprzedawcą a  Klientem  za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.Nr16, poz.93 ze zm.);
 7. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana  z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
 8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
 9. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę będąca zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;  
 10.  Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia;
 11. Produkt - opisana i dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma prezentowana  w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 12.  Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 13.  Sklep Internetowy (Sklep) – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym www.seykopol.pl , za pośrednictwem której Klient może 
  uzyskać informację i w szczególności składać zamówienia;
 14.  Usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej;
 15.  Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 16.  Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne
 17.  Regulamin -  niniejszy tu zamieszczony regulamin Sklepu Internetowego;
 
III. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych
Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
1. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
2. umożliwienie złożenia zamówienia w sklepie Internetowym poprzez wypełnienie
Formularza zamówienia.
3. newsletter.
 
IV. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego,  świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług
1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących niezbędnych  wymagań technicznych  do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:                                                                                              1)  komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,                                                                          2)  dostęp do poczty elektronicznej;                                                                                                                3)  przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;                                       4) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript;                                                                           2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z zamieszczonym  asortymentem i  treściami zawartymi w Sklepie;                                                                      3. Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,  w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;                                                                                              4.  Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);                                                                                                               5.  Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie  w zakresie własnego użytku osobistego;                                                                                                                                                       6. Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy;                 7.Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;                                            8. Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;                                                                                                                                          9. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
V. Usługi                                                                                                                                                                       1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego  korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:
1)   przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym;                                                                      2)   prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym;                                                                                                        3) udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia  w Sklepie;                4)  świadczeniu usługi Newsletter;                                                                                                                               5)  udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą;                              6)  zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie.  
2.Wskazane w pkt.V. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę;                  3. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu    Rejestracji  następującej  poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu;        4. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe;  
VI. Umowy
1.  umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu;                       2.  o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”;   3.  umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej  polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu   z chwilą jego realizacji ;      
4. umowa  o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu  z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter;                                                             
  5.  umowa  o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę;                                
  6. umowa  o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii;      
7. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych  wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając  swoje wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności intelektualnej,
1)   W celu zamieszczenia wypowiedzi Klient może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail,                                                                                           
2) Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały. Ponadto wypowiedzi nie mogą zawierać treści bezprawnych.                                         
3)  Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich.  W szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.                                                                                                       
 4)  Klient zamieszcza wypowiedzi w Sklepie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu. 
5)   Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz.  83),                                                                                     6)   W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.   
8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
VII. Zawieranie Umowy Sprzedaży
1.ogłoszenia, reklamy, cenniki, opisy, parametry techniczne, użytkowe oraz ceny i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego;
2. cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w polskich złotych  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
3. cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 
VIII. Zawarcie Umowy Sprzedaży
1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.                  2. Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:                                                                                                                                    1)  podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,                                                                                                                                                 
 2) wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,                                                                          
 3)  podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia.
4. Następnie Sprzedawca w ciągu 24 godzin (tj. 1 Dzień Roboczy) może przyjąć Zamówienie do realizacji (termin związania Zamówieniem). Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon mogą być składane  w Dni robocze w godzinach od 8 do 16.Przyjęcie Zamówienia do realizacji  następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).
5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
6.  Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary  lub  przy płatnościach za pobraniem na życzenie klienta paragon, które będą dołączane do przesyłek.
IX. Sposoby płatności
Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);.
2. Płatność przelewem lub kartą za pośrednictwem serwisu PayU.
3. Płatność gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
4. Gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);
5.  Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego podpunktu, Sprzedawca może rozwiązać Umowę z Klientem w trybie natychmiastowym. Sprzedawca za każdy dzień opóźnienia płatności za Zamówienie przez Klienta nalicza odsetki ustawowe. Sprzedawca może ustalić z Klientem inny termin płatności.
6.  W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.                                                7. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich.                                                                                       
 
X. Sposoby, termin i koszt dostawy 
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
1) przesyłka pocztowa priorytetowa, poczta 48
2) odbiór osobisty pod adresem: ul. 11 Listopada 39; 05-092 Łomianki, w Dni Robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.
2.  Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  i jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz  płatności.
3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 24 godzin do 10 dni kalendarzowych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Powyższe terminy nie dotyczą realizacji Zamówień Towarów produkowanych na specjalne zamówienie Klienta, jak również zamówień Towaru, którego Sprzedający nie ma w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stanie. O zaistnieniu takich okoliczności, Sprzedający zawiadomi Klienta. Strony uzgodnią indywidualnie termin i miejsce odbioru lub dostawy;                        4. W przypadku trudności z realizacją Zamówienia złożonego przez Klienta termin dostawy może ulec wydłużeniu, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
5. W przypadku płatności przelewem termin ten należy liczyć od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.    6. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub  uszkodzenie Produktu, obowiązany jest sporządzić w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Przewoźnika oraz dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
7. Koszty wydania i odebrania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Klienta ponosi Klient.                                                                                             
   8. Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Klienta Przewoźnikowi lub bezpośrednio Klientowi (w przypadku odbioru osobistego)  przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.                                                                             
   9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika.                                                                 10.   Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.                                                                                                                                                               11. Przyjmuje się, że osoba odbierająca Towary w imieniu Klienta jest osobą upoważnioną przez niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych.                                                                                          12.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika.                                  13. W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Klienta Zamówionych Towarów, jeżeli były one dostarczane za pośrednictwem Przewoźnika, lub nieodebrania ich w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienie o gotowości Towaru do odbioru w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo rozwiązać zawartą Umowę z Klientem w trybie natychmiastowym. Ponadto Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez Sprzedającego z tytułu nieodebrania Towarów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie.    
XI. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych
1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie  Internetowym);                                                                                            
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie      stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@seykopol.pl  lub też pisemnie na adres: ul. 11.Listopada 39; 05-092 Łomianki Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia);                                                
3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może  wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po  bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7  dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).                                                                  
  4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może  wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze  ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i  bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie  stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta.                                     
    5. Usługodawca i  Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w  każdym czasie w drodze porozumienia stron.
XII. Reklamacje i Tryb postępowania                                                          
   1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z 1 dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 2.  Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu,  niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży i  korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: SEYKOpol,, ul. 11 Listopada 39 lub  na adres poczty   elektronicznej: info@seykopol.pl      lub przy użyciu formularza kontaktowego;                                                                                                                                
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.    Zaleca się podanie w opisie  jak najwięcej informacji i okoliczności  dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia  nieprawidłowości co może  ułatwić i przyspieszyć  rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę;                                                             
  4.  Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkuje się do żądania Klienta  o  rozpatrzenie  reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta;                                                        .5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w
inny podany przez Usługobiorcę sposób;
6. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową;
7. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest rozpatrywana  zgodnie  z  treścią prezentowaną w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu;
XIII. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi
Reklamacja dotycząca Towarów z tytułu rękojmi, o której mowa w Kodeksie Cywilnym zostaje wyłączona.
 
XIV. Prawo odstąpienia od umowy
1.Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie  dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul. 11 Listopada 39, 05-092 Łomianki;                                                                                                  
          2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie,  nie później niż w terminie czternastu dni.                              
 3. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.                                        
     4. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia;                                                                                                                               
    5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od daty złożenia zamówienia,                                                                                            
    2) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu  cen na rynku finansowymi,                                                                                          
      3) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,                                                                         
iemu zepsuciu,
XV. Ochrona danych osobowych                                                                                                                                 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności;                                                                                                 
  2.  Podczas rejestracji w sklepie internetowym Vita Sok, a także podczas dokonywania zakupów bez rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora na potrzeby związane z realizacją składanego zamówienia;                         
  3. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych znajdującą się w Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami, w taki sposób iż uniemożliwiony jest do nich dostęp osób trzecich. Zgodnie ze wspomnianą wyżej ustawą, Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem w formie pisemnej na adres SEYKOpol Jerzy Serzysko, 05-092 Łomianki  ul. 11 Listopada 39, poprzez pocztę elektroniczną: info@seykopol.pl , telefonicznie pod numerem 22 751-24-02 lub w inny wybrany przez Klienta sposób;     
  4. Osoba której dotyczą dane osobowe ma prawo do informacji, a Administrator w ciągu 30 dni obowiązek udzielenia na piśmie informacji na Jej wniosek, na temat: zakresu danych  osobowych i sposobu ich pozyskania;  celu i informacji od kiedy przetwarza się dane osobowe; czy i komu zostały udostępnione, a także podania w formie zrozumiałej Wnioskującemu zgromadzonych danych, które Jego dotyczą ;                                    
        5. W przypadku dowiedzenia przez osobę, której dotyczą dane osobowe, iż są one nieaktualne, niepełne, nieprawdziwe, zbyteczne do zrealizowania celu dla którego zostały pozyskane lub zostały pozyskane z naruszeniem ustawy, Administrator jest zobowiązany, zgodnie z żądaniem wnioskującego, do usunięcia danych o których mowa, ich sprostowania, aktualizacji, uzupełnienia, stałego lub czasowego zaprzestania przetwarzania danych zakwestionowanych, chyba że wniosek dotyczy danych osobowych, co do których tryb aktualizacji, sprostowania czy uzupełnienia określany jest przez odrębne ustawy.                                                                                                      
    6.W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych lub w momencie zakończenia korzystania z usługi, Administrator może dokonywać przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozliczenia usług lub wyjaśnienia sytuacji niedozwolonego (tzn. niezgodnego z obowiązującymi przepisami lub regulaminem sklepu internetowego) korzystania z usług, a także danych dopuszczonych do procesu przetwarzania poprzez odrębne ustawy.
 
 
XVI. Postanowienia końcowe
1. umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim;                                                                                                    
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.(Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;                                                                                                                  
      3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany
zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu
Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień
niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu;                                                                                  
     4. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w  art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach  i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze  ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.   5. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych  Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu  Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy;                   
  6. W przypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo  odstąpienia od umowy.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl